Algemene voorwaarden Boboli Benelux

 1. – Definities en toepasselijkheid
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of een handelsregister buiten Nederland, met wie Boboli een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Boboli een aanbieding doet;
   Boboli: de besloten vennootschap Boboli Benelux B.V., gevestigd aan De Kronkels 16a (3752 LM) te Bunschoten-Spakenburg, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL8071.82.035.801 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 32070596;
   dag: kalenderdag;
   overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Boboli en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
   product: ieder op grond van de overeenkomst door Boboli aangeboden, te leveren of geleverd product;
   voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boboli en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Boboli en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
  6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
  7. Indien Boboli niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Boboli in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 2. – Aanbieding
  1. Alle aanbiedingen van Boboli zijn vrijblijvend en kunnen door Boboli worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen of voor zover uit deze voorwaarden niet anders volgt.
  2. Alle informatie in – niet uitputtend – prijslijsten, prijsopgaven, productomschrijvingen en op de website(s) van Boboli is zo nauwkeurig als mogelijk, maar bindt Boboli niet.
  3. Kennelijke vergissingen of fouten in aanbiedingen binden Boboli niet.
  4. Alle aanbiedingen van Boboli vervallen nadat 1 maand is verstreken vanaf de datum vermeld in de aanbieding, tenzij uit een aanbieding een andere geldigheidsduur volgt.
 3. – De overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand middels schriftelijke aanvaarding door Boboli. Een overeenkomst wordt voorts geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Boboli een orderbevestiging stuurt of op het moment dat levering plaatsvindt.
  2. Indien een overeenkomst elektronisch tot stand komt, dan treffen afnemer en Boboli ieder voor zich passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
  3. Boboli kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van andere feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Boboli kan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besluiten om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  4. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van een voldoende beschikbaarheid van de producten die het voorwerp van de overeenkomst zijn.
 4. – Prijzen en emballage
  1. Alle weergaven van prijzen in – niet uitputtend – prijslijsten en prijsopgaven door Boboli zijn vrijblijvend en kunnen door Boboli worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  2. Alle prijzen van Boboli zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief BTW, eventuele invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  3. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
  4. In afwijking van het vorige lid kan Boboli producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Boboli geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
  5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Boboli dit bedongen heeft en: (a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of (b) de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  7. Alle emballage van verpakkingen afkomstig van Boboli blijft onvervreemdbaar eigendom van Boboli. De afnemer is voor emballage een waarborgsom verschuldigd aan Boboli, die in rekening wordt gebracht bij dezelfde factuur als de geleverde producten. De afnemer is verplicht de emballage na levering door Boboli onverwijld terug te zenden naar Boboli. Indien de emballage door Boboli in goede staat is ontvangen, dan zal Boboli de waarborgsom aan de afnemer terugbetalen of verrekenen met een opvolgend factuurbedrag.
  8. Indien de afnemer niet binnen acht dagen na factuurdatum bij Boboli over berekende prijzen en waarborgsommen schriftelijk reclameert, dan gelden alle betreffende prijzen en waarborgsommen als juist en worden die geacht door de afnemer zonder voorbehoud te zijn geaccepteerd.
 5. – Betaling
  1. Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door Boboli opgegeven rekeningnummer.
  2. De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.
  3. Boboli heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Boboli gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Boboli niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Boboli.
  4. Als tijdstip van betaling van een factuur geldt het moment waarop het volledige factuurbedrag zichtbaar voor Boboli op haar bankrekening is bijgeschreven.
  5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Boboli verschuldigde.
  6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Boboli gerechtigd om de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
  7. Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Boboli het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.
  8. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boboli te melden.
 6. – Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Boboli geleverde zaken blijven eigendom van Boboli totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Boboli gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de geldelijke verplichtingen onder de overeenkomst(en), eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst(en) verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
  2. Alle zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Boboli rust kunnen door de afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Boboli veilig te stellen, alsmede draagt de afnemer er zorg voor dat Boboli haar rechten onder dit artikel eenvoudig en effectief zal kunnen uitoefenen.
  4. De afnemer zal ten aanzien van door Boboli geleverde zaken vallend onder het eigendomsvoorbehoud bij levering aan derden eenzelfde eigendomsvoorbehoud bedingen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Boboli daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  6. In het geval Boboli haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Boboli en door Boboli aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Boboli zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. – Levering en levertijden
  1. Boboli zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in een buitenlands handelsregister. Pas nadat verificatie van bedrijfsgegevens door Boboli heeft plaatsgevonden, kan de afnemer aan Boboli een andere plaats van levering kenbaar maken.
  3. Alle leveringen vinden franco plaats aan het adres van de afnemer of andere plaats van levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De producten zijn vanaf het moment dat deze op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen, voor rekening en risico van de afnemer.
  4. De afnemer is gehouden de producten bij levering direct in ontvangst te nemen.
  5. Boboli heeft het recht om een toeslag op de bestelling in rekening te brengen aan de afnemer in het geval levering van de bestelling aan de plaats van levering niet direct kan plaatsvinden of om andere redenen tot extra kosten voor Boboli leidt.
  6. Indien transport op een andere dan de door Boboli te bepalen wijze dient plaats te vinden op verzoek van de afnemer, dan komen de hieraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.
  7. Indien directe levering niet kan geschieden anders dan door toedoen van Boboli, heeft Boboli het recht de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en laat dat de verplichtingen van de afnemer, waaronder tot afname en betaling van de producten, geheel onverlet. Alle overige (meer)kosten (wegens transport, bewaring, administratie, verwijdering etc.) in verband hiermee zijn tevens voor rekening van de afnemer.
  8. Indien levering van bestelde producten onmogelijk blijkt te zijn, zal Boboli zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
  9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Boboli tot het moment van levering aan het adres van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  10. Opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  11. Bij niet tijdige levering dient Boboli eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en wordt Boboli aan Boboli een redelijke termijn gesteld om alsnog na te komen.
  12. Boboli heeft te allen tijde het recht in deelleveringen na te komen en van deelleveringen tussentijdse betaling(en) te verlangen.
  13. Indien sprake is van niet of niet-tijdige levering heeft de afnemer uitsluitend recht op, voor zover daar sprake van is, het positieve prijsverschil gelijk aan: de overeengekomen prijs minus de prijs op de dag van levering.
 8. – Reclame
  1. Boboli staat in voor de kwaliteit en versheid van de door haar geleverde producten op het moment van levering.
  2. Afnemer is verplicht de geleverde producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten zijn geleverd. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met wat is overeengekomen.
  3. In het geval de afnemer ingevolge haar verplichting onder lid 2 een gebrek constateert, dan dient hij Boboli daarvan direct, in alle gevallen niet later dan 48 uren na de levering, te informeren en daarbij een omschrijving van het gebrek te geven.
  4. In het geval een melding niet voldoet aan lid 3, dan wordt de afnemer geacht de producten conform wat is overeengekomen in ontvangst te hebben genomen en is hij onverkort gehouden tot nakoming jegens Boboli. In dat geval komt de afnemer dus geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  5. In het geval de afnemer een gebrek als bedoeld in lid 2 constateert, dan dient hij de betreffende producten deugdelijk bewaard ter beschikking te houden voor Boboli en Boboli in staat te stellen tot het verrichten van onderzoek bij gebreke waarvan de afnemer geen recht toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  6. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
  7. Indien een melding ter uitsluitende beoordeling van Boboli een gebrek uitwijst, dan heeft Boboli het recht de afnemer opnieuw te leveren of te crediteren voor het factuurbedrag.
  8. Retourzending van producten onder uitoefening van het recht van reclame geschiedt uitsluitend op de wijze als door Boboli schriftelijk (per e-mail of anderszins) zal zijn aangegeven aan het door Boboli op te geven adres, in originele verpakking en in de staat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, van het moment van levering door Boboli.
 9. – Aansprakelijkheid
  1. Boboli is alleen aansprakelijk voor directe schade.
  2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Boboli aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Boboli toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  4. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Boboli jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan Boboli betaalde factuurbedrag van de desbetreffende levering.
  5. Boboli is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Boboli is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boboli of haar ondergeschikten.
 10. – Vrijwaring
  1. De afnemer vrijwaart Boboli voor eventuele aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van Boboli), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan Boboli toerekenbaar is.
  2. Indien Boboli uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Boboli zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boboli, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boboli en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.
 11. – Intellectuele eigendom en wederverkoop
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals – niet uitputtend – beeldmerken, (handels)namen, domeinnamen, op of verbonden aan de producten of uitingen van Boboli zijn uitsluitend van Boboli. Alle overeenkomsten komen tot stand onder het integrale voorbehoud van alle bedoelde rechten en daarmee samenhangende aanspraken van Boboli.
  2. Niets uit uitgaven of publicaties, daaronder mede begrepen verpakkingen, van Boboli mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boboli.
  3. Het is de afnemer slechts toegestaan de door Boboli geleverde producten in ongewijzigde staat en in de door Boboli meegeleverde verpakkingen tegen de door Boboli aanbevolen prijzen aan 5 derden te koop aan te bieden of te verkopen. Alle aanwijzingen van Boboli ter zake dienen strikt te worden nagekomen, zoals – niet uitputtend – ter voorkoming van onjuiste beeldvorming of verwarringsgevaar. Ieder gebruik van de naam en het beeldmerk van Boboli en van haar eventuele leveranciers en samenwerkingspartners buiten het kader van wederverkoop is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 12. – Overmacht
  1. Boboli is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Boboli geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boboli niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Boboli heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boboli de betreffende verbintenis had moeten nakomen.
  3. Boboli kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zover Boboli ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boboli gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 13. – Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de rechtsverhoudingen tussen Boboli en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 14. – Wijziging en versies voorwaarden
  1. Boboli behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met Boboli. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig na te gaan of Boboli de voorwaarden heeft gewijzigd.
  3. De voorwaarden zijn beschikbaar in een Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse versie. In het geval van een verschil prevaleert de Nederlandse versie.

Datum voorwaarden: 1 januari 2019